“Nothing about us without us” suspended for EU presidencies?

Statement with Inclusion Czech Republic

Nothing about us without us suspended for EU presidencies?

 

Statement with Inclusion Czech Republic:

Prohlášení se SPMP ČR (česky níže):

ENGLISH

The Czech Ministry of Labour and Social Affairs holds a conference on employment of people with disabilities on 20-21 September in Prague: Presidency conference on integration of people with disabilities in the labour market.

The conference is part of the Czech presidency of the Council of the EU.

The conference lasts for 2 days.

  • There are 7 panels as part of the conference.
  • And a total of 36 slots for speakers.

Of the 36 slots, only 3 represent organisations of people with disabilities.

(The three most represented categories of speakers are politicians with 10 speakers, service providers with 7, and 6 employers with 6.*)

Pie chart: 3 speakers out of 36 represent people with disabilities

Pie chart: Only 3 (green) speakers out of 36 represent organisations of people with disabilities.

This is not the first time a presidency conference talks about people with disabilities without people with disabilities.

It is simply not acceptable for people with disabilities to be so clearly under-represented at conferences about people with disabilities.

There is no excuse for national authorities to not involve people with disabilities and their organisations. Participation is a right, and a key principle for policy-making and dialogue.

Of specific disappointment is the fact that people with intellectual disabilities are not among speakers.

  • In most EU countries, their level of employment of open labour market remains negligible. Such conference may be a good moment to have a conversation about that.
  • Plenty of people with intellectual disabilities who can provide insights into employment, support for employment, and other topics relevant for the conference could have been invited from Czechia or other EU countries.

(*To be clear: This article is not a reflection on the quality of the speakers present. It is a comment on the unacceptable practice of excluding people with disabilities from events about people with disabilities.)

ČESKY

Ministerstvo práce a sociálních věcí pořádá ve dnech 20. a 21. září v Praze konferenci o zaměstnávání osob se zdravotním postižením: Předsednická konference o integraci osob se zdravotním postižením na trhu práce.

Konference je součástí českého předsednictví v Radě EU.

Konference trvá 2 dny.

  • Součástí konference je 7 panelů.
  • A celkem 36 míst pro řečníky.

Z 36 řečnických míst pouze 3 připadají na organizace osob se zdravotním postižením.

(Tři nejvíce zastoupené kategorie řečníků jsou politici s 10 řečníky, poskytovatelé služeb se 7 a zaměstnavatelé se 6 řečníky*).

Pie chart: 3 speakers out of 36 represent people with disabilities

Graf: Pouze 3 řečníci (zelená) z 36 zastupují organizace lidí s postižením.

 

Není to poprvé, co konference v rámci  předsednictví hovoří o lidech se zdravotním postižením bez účasti lidí se zdravotním postižením.

Je nepřijatelné, aby lidé se zdravotním postižením byli na konferencích o lidech se zdravotním postižením tak zjevně nedostatečné  zastoupeni. .

Neexistuje žádná omluva pro to, aby úřady  nezapojily osoby se zdravotním postižením a jejich organizace. Účast je právem a klíčovou zásadou pro tvorbu politik a dialog.

Zklamáním je také skutečnost, že mezi řečníky nejsou lidé s mentálním postižením.

  • Ve většině zemí EU zůstává jejich míra zaměstnanosti na otevřeném trhu práce zanedbatelná. Taková konference může být vhodnou příležitostí k diskuzi na toto téma.
  • Z Česka nebo jiných zemí EU mohla být pozvána spousta lidí s mentálním postižením, kteří mohli poskytnout poznatky o zaměstnávání, podpoře zaměstnávání a dalších tématech relevantních pro konferenci.

(*Pro upřesnění: Tento text není o kvalitě přítomných řečníků. Je komentářem k nepřijatelné praxi vylučování osob se zdravotním postižením z akcí o lidech se zdravotním postižením).

 

Our work brings the voice of people with intellectual disabilities and their families where decisions about their future are made.

This has always been incredibly important. It is even more so with the Covid pandemic drastic impact on their rights and lives.

Being visible and vocal on issues directly affecting millions of people requires your support. 

Become Inclusion Europe supporter and help us keep doing our work.

 

 

Search
Archives
back-to-top