Komisařka Dalli: K inkluzi – jaká je vize deinstitucionalizace a role EU v tomto procesu?

Komisařka pro rovné příležitosti Helena Dalli pronesla tuto řeč na konferenci „Towards Inclusion (K inkluzi) v Bruselu. Překlad do češtiny: Inclusion Europe.

Komisařka Dalli: K inkluzi – jaká je vize deinstitucionalizace a role EU v tomto procesu?

Komisařka pro rovné příležitosti Helena Dalli pronesla tuto řeč na konferenci “Towards Inclusion” (K inkluzi) v Bruselu.

Překlad do češtiny: Inclusion Europe.

 

Vážení hosté, drazí kolegové.

Před deseti lety se Evropská expertní skupina (EEG) vydala na dlouhou cestu – ne ústavy, ale z ústavů na svobodu.

Pane Špidlo, to vy jste podnikl první kroky na této cestě.

Díky vám za to.

A děkuji také vám všem, kdo tu dnes jste.

Členům Evropské expertní skupiny.

V uplynulých deseti letech jste byli neúnavní zastánci důležité věci.

To vy jste učinili toto téma součástí naší mapy.

My nyní musíme v této cestě pokračovat.

V Evropě jsou lidé, kteří stále žijí v ústavech:

– Lidé bez domova

– Lidé s postižením

– Lidé s duševním onemocněním.

A je velmi vážný problém, že 345 000 dětí žije v ústavech, i když je velmi dobře známo, že ústavy vystavují děti rizikům v jejich tělesném i duševním vývoji.

„Ústavní péče“ je odporující si sousloví.

Žádná ústavní péče není lepší než péče v běžném prostředí, rodinná péče nebo osobní péče.

Nechceme mít péče, která lidi schovává a nutí je žít v závislosti na druhých.

My chceme lidi posilovat a podporovat jejich samostatnost.

Dám vám příklad mladé ženy – Caroline.

Díky pomoci jejích rodičů, Caroline dnes žije samostatně.

Na částečný úvazek pracuje jako uklízečka a může dělat to, co má opravdu ráda: plavat.

Je spokojená a plně začleněná do společnosti.

Nic z toho by se nestalo, kdyby byla v ústavu.

Všichni známe příběhy jako je tento.

Musíme lidi dostat z ústavů ven do běžné společnosti.

Zaprvé proto, že to je správná věc.

Lidé s postižením mají právo na nezávislý život.

Mají právo chodit do stejných škol a ke stejným lékařům jako kdokoli jiný:

– Loňská rezoluce Valného shromáždění OSN o právech dětí zdůrazňuje právo dětí s postižením na život v rodině

– Evropská unie a členské státy podepsaly Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením

Tato Úmluva potvrzuje právo na nezávislý život.

– My máme právní a morální odpovědnost tuto Úmluvu ctít.

Zadruhé, musíme umožnit lidem dostat ze z ústavů, protože to je rozumná věc.

Potřebujeme každého, aby přispíval naší společnosti.

Potřebujeme nadání všech lidí k tomu, aby Evropa prosperovala.

Musíme jednat společně, aby každý občanka či občan mohli naplnit svůj potenciál.

Postižení nezná hranice.

Nemohou být žádní druhořadí Evropané.

Je mnoho věcí, které je nutné udělat.

Můžeme nastavovat dobré politiky jedině tehdy, když budou založené na faktech.

Kolik lidí žije v ústavech?

Je opravdu znepokojující, že k tomu nejsou žádné evropské statistiky.

My taková data potřebujeme.

Pracujeme s Eurostatem na tom, abychom tyto statistiky dostali.

To není tak jednoduché, jak to zní.

Eurostat musí požádat členské státy, aby data poskytly.

Výsledkem je složitá diskuze s národními statistickými úřady o metodách a postupech.

Ale vy s tím můžete pomoci: řekněte členským státům, že tato data potřebujeme.

Řekněte jim, že to je naléhavé.

Nejde tu jen o čísla, jde tu o lidské životy.

Musíme nadále upozorňovat na tento problém.

Už teď jste odvedli kus dobré práce.

Ale i tak, mnoho lidí si stále myslí, že ústavy jsou bezpečná místa.

Lidé si myslí – někdy vedeni nejlepšími úmysly – že ústavy ochraňují děti a lidi s postižením před světem tam venku.

Hlavně pak lidi s mentálním postižením.

Ale lidé mají právo na to vést a užívat nezávislého života a být součástí společnosti – jen tak se jim bude opravdu dařit.

Ale taky, a to je velmi důležité, je důležité pamatovat:

Nemůžeme jen tak poslat lidi na ulici.

Musím zajistit náhradní řešení.

A na mnoha místech zbývá ještě spousta práce, aby tohle bylo zajištěné.

V uplynulých 10 letech jsme jako Evropská komise využili všechny dostupné prostředky k naplnění naší povinnosti zajistit nezávislý život.

Bojovali jsme se segregací a podporovali nezávislý život:

– Doporučením pro investování do dětí z roku 2013

– Závěry Evropské rady o podpoře v běžném prostředí z roku 2017

Nezávislý způsob života je klíčový pro Evropskou strategii zdravotního postižení, což je náš hlavní nástroj naplňování Úmluvy OSN.

Stejně tak je klíčový pro Evropský sociální pilíř, který podporuje inkluzi, přístupnost a samostatnost ve vzdělávání, v práci, v bydlení a základních službách, stejně jako v integrované a na osobu zaměřené péči.

Naše Nařízení o sladění pracovního a rodinného života podporuje lidi, kteří se starají o příbuzné s postižením.

Naše Evropské strukturální a investiční fondy jsou hnací silou, která pomáhá lidem ven z ústavů.

Například tím, že podporují služby poskytované v běžném prostředí.

Využíváme také Evropský semestr, náš roční cyklus doporučení k hospodářské a sociální politice.

Nedávno jsme dali patnácti členským státům Specifická doporučení týkající se dlouhodobé péče, včetně odkazu na deinstitucionalizaci.

Samozřejmě musíme dělat více.

Samostatný život je postavený na inkluzivní společnosti.

Jde v něm také o dostupnou péči.

Předsedkyně Evropské komise von der Leyen prosazuje rovnost příležitostí jako jednu ze základních hodnot v samém srdci Evropské Unie.

Jsem hrdá, že jsem první Evropská komisařka pro rovné příležitosti.

Budu bojovat pro Evropu bez discriminace.

Zvlášť se budu věnovat lidem, kteří se potýkají s dvojí discriminací a mají dvakrát tolik překážek.

Například ženy s postižením – které mají nižší šanci najít práci a vyšší pravděpodobnost chudoby než muži, ať už s postižením nebo bez.

Rovné příležitosti nejsou jen otázkou rovného zacházení. Jde také o sociální začlenění.

Jde o to nabídnout nové příležitosti.

Před dvěma dny přijala Komise usnesení o Silné sociální Evropě a spravedlivé transformaci.

To obsahuje jasné ambice a harmonogram pro naše plány.

Je mi potěšením vám sdělit, že tam je rovněž oznámení o nové Evropské strategii zdravotního postižení pro rok 2021.

Už jsem ustanovila pracovní skupinu, která zajistí, že rovné zacházení a inkluze budou stěžejní ve všech politikách Komise.

Nezávislý život je podmínka pro rovné zacházení – a stavební kámen naší agendy pro rovná práva.

Zaručíme, že nezávislý život bude součástí veškeré naší současné i budoucí aktivity:

– V silnější strategii postižení, kterou vytvoříme po vyhodnocení té stávající

– V akčním plánu implementace Evropského sociálního piliře

– Ve zprávách a doporučeních Evrospkého semestru, které úžeji propojíme s Cíli udržitelného rozvoje

Cíle jako boj s chudobou, inkluzivní vzdělávání a snižování nerovností jsou velmi důležité pro nezávislý život.

– Prostřednictvím Evropských fondů, kde v následujícím programovém období máje ještě lepší příležitost zajistit, že každý cent jde na nezávislý život

Propojíme naše fondy a naše doporučení s Evropským semestrem.

Navíc, vyhodnocením podmínek pro čerpání fondů zajistíme:

– Že jsou fondy využity efektivním a účelným způsobem v souladu s Chartou EU o základních právech a s Úmluvou OSN; a

– Že všechny členské státy mají národní strategický rámec pro sociální začlenění a snižování chudoby, včetně chudoby dětí, které zahrnují přechod k nezávislému životu.

Ve stejném duchu připravujeme také „Child Guarantee“, abychom zajistili každému dítě v Evropě přístup ke zdravontím péči a ke vzdělání. To zahrnuje také děti nyní žijící v ústavech.

Vážení kolegové.

Sdílíme vizi nezávislého života.

Vím, že nebude snadné tuto vizi naplnit.

Cesta je to dlouhá a my můžeme jít jenom postupnými kroky.

Ale jsem šťastná, že s vámi můžu pracovat na této cestě za uštěchtilým cílem:

Evropou, kde lidé žijí svobodně, nezávisle, bez ohledu na postižení.

Our work brings the voice of people with intellectual disabilities and their families where decisions about their future are made.

This has always been incredibly important. It is even more so with the Covid pandemic drastic impact on their rights and lives.

Being visible and vocal on issues directly affecting millions of people requires your support. 

Become Inclusion Europe supporter and help us keep doing our work.

 

 

back-to-top